Agilent 6520 Q-TOF MS

QTOF G6520B with dual sprayer source
Agilent Q-TOF
Agilent 6520 Q-TOF MS
  • QTOF G6520B with dual sprayer source
  • 1260 Cap pump G1376A
  • G1379B Degasser 
  • Micro WPS G1377A with peltier cooler module
  • Nano pump G2226A
  • 1260 µDegasser 
  • HPLC Chip cube G4240A